นางภัสราภรณ์ ธีร์ธนพงศ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชาตรี ชมเหิม

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงศ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางนาถฤดี เวชกามา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพรรณรา การะเวก

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางภุชชัชชา อิ่มเจริญ

ตำแหน่ง : ครู

นางสีมาภรณ์ เกียรติสมบัติ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล บุญตะนัย

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อม

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางนิตยา ศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสกุลเกตุ บัวศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางสิริภา สุขศรี

ตำแหน่ง : ครู

ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัตนวัน

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวภิญญดา ปิตตังเสโน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริพร ถาเป็นบุญ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสุพรรษา บุโฮม

ตำแหน่ง : ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอริสรา แจ่มฉาย

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ รักษาพล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางอรอุมา อินทเอิบ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

นางเกณิกา ผุยมูลตรี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

นางสาวกุลสตรี สวนภักดี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจุฑามาศ ฮดโท

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเพชรรัตน์ วิเศษนคร

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวจุฑามาศ แก่นสุข

ตำแหน่ง : ครู

นางทศพรรณ ศรเพชร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวโสรยา ลาวัลย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพรชนก บุญปก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่