สถิตินักเรียน 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 29 21 50 2
ป.2 33 33 66 2
ป.3 36 36 72 2
ป.4 35 31 66 2
ป.5 39 34 73 2
ป.6 48 29 77 2
อ.2 18 26 44 2
อ.3 23 29 52 2
รวม 261 239 500 16

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 16 9 25 นางภุชชัชชา อิ่มเจริญ
ป.1/2 13 12 25 นางสาวภิญญดา ปิตตังเสโน นางสาวจุฑามาศ แก่นสุข
ป.2/1 17 16 33 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ รัตนวัน นางสาวโสรยา ลาวัลย์
ป.2/2 16 17 33 นายณรงค์ รักษาพล นางสาวเพชรรัตน์ วิเศษนคร
ป.3/1 15 21 36 นางสิริภา สุขศรี นางสาวอัจฉราภรณ์ เกลี้ยงพร้อม
ป.3/2 21 15 36 นางสาวสกุลเกตุ บัวศรี นางอรอุมา อินทเอิบ
ป.4/1 19 15 34 นางสาวนนท์มนัส พิทยธีราพงศ์ นางทศพรรณ ศรเพชร
ป.4/2 16 16 32 นางสาวกุลสตรี สวนภักดี
ป.5/1 19 18 37 นางสาวพรรณรา การะเวก นายนัฐพงษ์ ดวงมณี
ป.5/2 20 16 36 นางสาวศิริพร ถาเป็นบุญ
ป.6/1 21 18 39 นายอรรถพล บุญตะนัย นางสาวอริสรา แจ่มฉาย
ป.6/2 27 11 38 นางนาถฤดี เวชกามา นายชาตรี ชมเหิม
อ.2/1 10 13 23 นางสีมาภรณ์ เกียรติสมบัติ
อ.2/2 8 13 21 นางเกณิกา ผุยมูลตรี
อ.3/1 12 14 26 นางสาวจุฑามาศ ฮดโท
อ.3/2 11 15 26 นางสาวสุพรรษา บุโฮม
รวม 261 239 500