นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือ SchoolMaster ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ (www.schoolmaster.in.th) ทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลที่ติดต่อมายังเว็บไซต์เราทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่สู่ภายนอกโดยเด็ดขาด

 

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของSchoolMasterต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) อายุ (Age) เพศ (Gender) ที่อยู่ (Address) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ อีเมล์ (Email Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้

สำหรับนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะเว็บไซต์ของSchoolMasterเท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของSchoolMaster หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของSchoolMaster ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นด้วย


การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของSchoolMaster อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการของSchoolMaster เช่น การสมัครงาน การลงทะเบียนสัมมนา หรือการสมัครเป็นสมาชิกของบริการต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่สุจริต


การเปิดใช้งาน, การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บุคคลที่มีสิทธิ์ทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ต้องเป็นพนักงานของSchoolMasterที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับพนักงานSchoolMasterอื่น จะถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น SchoolMasterจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

ท่านได้ร้องขอและให้ความยินยอมแก่SchoolMaster ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของSchoolMaster


SchoolMasterอาจทำความตกลง และ/หรือ มีข้อตกลงกับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบธุรกรรมของSchoolMaster และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของSchoolMaster ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับSchoolMaster หรือเข้ามาดำเนินการในนามของSchoolMasterนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของSchoolMaster ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่SchoolMasterจะว่าจ้างนิติบุคคลอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของSchoolMaster นิติบุคคลเหล่านั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของSchoolMasterด้วยเช่นกัน


การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


SchoolMasterสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของSchoolMasterได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งSchoolMasterอาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของSchoolMasterได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของSchoolMaster


ระบบรักษาความปลอดภัย


SchoolMasterจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง ป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ


ข้อยกเว้นความรับผิดที่ผู้ใช้บริการควรทราบ


ผู้เข้าใช้บริการควรพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง เนื่องจากมีเพียงท่านเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ SchoolMasterขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)


คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Browser) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของSchoolMaster


SchoolMasterอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับSchoolMaster และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของSchoolMaster โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของSchoolMasterนั้น SchoolMasterอาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง สำหรับคำขอของผู้ใช้บริการ


โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยSchoolMaster และจะสิ้นสุดลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของSchoolMaster หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของSchoolMasterโดยใช้โปรแกรมสืบค้น (Search Engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย


การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปิดการทำงานของคุกกี้ และตั้งความเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามการปิดการใช้งานคุกกี้นั้นจะมีผลทำให้การใช้งานบางอย่างหรือทั้งหมดของการบริการไม่สมบูรณ์ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมวิธีการในการบริหารจัดการคุกกี้ สามารถศึกษาได้ที่ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org

ข้อตกลงผู้ใช้
หากต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการบริการอย่างสมบูรณ์